De meest gestelde vragen

Ik zou graag meer weten over KMO portefeuille.

FulFil is onderdeel van X-Plore BVBA.
X-Plore BVBA is geregistreerd als dienstverlener van opleidingen (en advies) voor de kmo-portefeuille. 
Zo kan je in aanmerking komen voor 30% korting op onze opleidingen. 

Als je kiest voor deze  subsidie dan komen daar ook enkele verantwoordelijkheden bij kijken die je ter harte moet nemen als ondernemer.
Lees deze goed na, want bij niet navolging verlies je je recht op de subsidie of kan deze teruggevorderd worden!

Onze erkenningsnummers zijn: 

Opleiding : DV.O222574

Subsidies voor Opleidingen

Zie ook: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

Welke opleidingen komen onder andere in aanmerking?

Met de KMO-portefeuille kan de kostprijs van opleidingen, bij een geregistreerde dienstverlener zoals FulFil, gevolgd door de werkende in een onderneming gesubsidieerd worden als je voldoet aan volgende voorwaarde:

Welke opleiding komt in aanmerking?

Het toepassingsgebied van de kmo-portefeuille wordt beperkt tot een aantal thema’s. Je zal alleen nog voor opleidingen en adviezen binnen minstens één van deze thema’s steun krijgen via de kmo-portefeuille. Volgende thema’s worden voorzien: 

 • Bedrijfsstrategie: het bepalen van de koers en structuur van een onderneming om haar strategische bedrijfsdoelstellingen te bereiken; 
 • Beroepsspecifieke competenties: de theoretische of praktische kennis en vaardigheden die in een bepaald vaktechnisch gebied nodig zijn om de kerntaken van een functie of beroep uit te oefenen; 
 • Digitalisering: het gebruik van digitale technologieën, innovaties en data die leiden tot nieuwe activiteiten of wijzigingen in bestaande activiteiten op het vlak van hardware, software, onlinetoepassingen en cybersecurity; 
 • Duurzaamheid: een economisch systeem dat leidt tot een efficiënter gebruik van grondstoffen, onderdelen en producten met respect voor milieu en maatschappij; 
 • Financiële geletterdheid: financiële en boekhoudkundige kennis die nodig is om een onderneming succesvol te beheren; 
 • Innovatie: het invoeren van nieuwe technieken of inzichten als antwoord op een specifieke technologische kennisvraag over een product, proces of dienst; 
 • Internationalisering: het beleid om het internationaal ondernemen van Vlaamse ondernemingen te stimuleren, te ondersteunen en te bevorderen; 
 • Personeelsmanagement: het personeelsbeleid van een onderneming om een doelmatige en functionerende arbeidsorganisatie te verwezenlijken, gericht op de algemene werking van een kmo, en met betrekking tot minstens één van deze topics: 
  • arbeidsorganisatie en bedrijfsprocessen; 
  • competentiebeleid; 
  • diversiteit- en non-discriminatiebeleid; 
  • evaluatie- en functioneringsbeleid; 
  • personeelsplanning; 
  • sociale wetgeving. 

(!) Uitzondering: Beroepsspecifieke competenties 

De enige uitzondering op de brede interpretatie is het thema ‘beroepsspecifieke competenties’. Voor dit thema wordt vanaf 2023 een lijst van diensten opgesteld die te raadplegen is via onze website vlaio.be/kmo-portefeuille. Enkel opleidingen en adviezen die op de lijst staan, kunnen nog worden gesubsidieerd. 

Welke diensten komen op lijst voor ‘beroepsspecifieke competenties’? 

Dit zijn de beoordelingscriteria om opleidingen en adviezen toe te laten tot de lijst:  

 • Diensten gericht op het aanleren van competenties die deel uitmaken van een beroep uit de knelpuntenberoepenlijst van de VDAB
 • Diensten gericht op het aanleren van technologische, technische, exact-wetenschappelijke of wiskundige kennis en de toepassing ervan in beroepen. STEM-opleidingen en Zorg STEM-opleidingen gepubliceerd op onderwijskiezer.be voldoen aan deze voorwaarde; 
 • Diensten die inspelen op een toekomstig sectoraal tekort aan competenties door een prognose uitgevoerd volgens de methodiek van het VLAMT of door een op wetenschappelijk verantwoorde, onderbouwde en aantoonbare wijze; 
 • Diensten die leiden tot een attest of certificaat dat in België vereist is voor de uitoefening van een beroep. 

Hoeveel subsidie kan u ontvangen?

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor je bedrijf.

Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is € 7.500 steun.

Meer informatie vindt u op de website van het Agentschap ondernemen:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/kmo-portefeuille-steun-voor-opleiding-en-advies

http://www.vlaio.be/artikel/kmo-portefeuille-voor-ondernemers

Praktisch
Indien u met ons samenwerkt voor het volgen van opleidingen kan u op basis van onze registratie uw aanvraag doen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Om de subsidie aan te vragen moet je verschillende stappen ondernemen.
Fase 1:
Je moet je via itsme, een token of een eID registreren op de website van www.kmo-portefeuille.be.

Fase 2:
Nu kan je je aanvraag indienen voor je subsidie. De aanvraag dient ten laatste binnen de 14 kalenderdagen na de aanvang van de opleiding worden ingediend. Als dit niet tijdig ingediend is, dan kan je GEEN subsidie bekomen. Dus stipt zijn, is hier de boodschap.

De KMO-portefeuille vraagt verschillende gegevens die je moet invullen. Het is eenvoudig als je dit reeds op voorhand opgezocht hebt.

 1. Registreer een nieuw project op de website van KMO-portefeuille.
 2. Geef de NACE code in van je bedrijf. Als je dit zelf niet weet, vind je het hier terug : KBO Public Search
 3. Kies de pijler "Opleiding" en het domein "Algemeen domein".
 4. Geef ons erkenningsnummer in : DV.O222574 (Dit O is de O van Opleiding en geen nul)
 5. Geef volgende informatie in over de opleiding:
  • Geef aan dat de opleiding niet gestart is later dan 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding; dit wil zeggen dat je aanvraag binnen de 14 dagen na start van de opleiding geregistreerd moet zijn op KMO portefeuille. 

  • Geef als datum overeenkomst de datum in van vandaag;

  • Geef het opleidingsbedrag in (excl. BTW);

  • Geef het aantal opleidingsuren in (kan je vinden bij Praktische Informatie van elke opleiding op onze website);

  • Geef de titel van het project in (is de naam van de opleiding);

  • Kies als vakgebied "Algemene persoonlijke vaardigheden"

       6. Geef naam en aantal in van de personen die de opleiding volgen.

       7. Bevestig het projectbedrag, project en verklaring

Fase 3:
Als je project is goedgekeurd, zal je een betalingsuitnodiging ontvangen van de KMO-Portefeuille.
Als kleine onderneming betaal je 70% van het opleidingsbedrag (exclusief BTW) aan de KMO-Portefeuille.
De resterende 30% wordt door de Vlaamse Overheid op het rekeningnummer van onze erkende X_Plore BVBA gestort, waarvan FulFil deel uitmaakt.

U wordt hiervan via mail door de KMO-Portefeuille op de hoogte gebracht.
De elektronische portefeuille bevat nu 100% van het opleidingsbedrag (excl. BTW).
Nu nog de laatste stap : Via de betaalknop van KMO-portefeuille kan je het opleidingsbedrag (excl. BTW) aan X-Plore BVBA (waarvan FulFil deel uitmaakt) betalen. Gelieve het factuurnummer als referentie op te geven.

Vergeet niet dat je het BTW-bedrag rechtstreeks dient te betalen aan X-Plore BVBA (waarvan FulFil deel uitmaakt).
Dit staat ook zo vermeld op je factuur.
Voor alle zekerheid geven we hier nog eens onze bankgegevens : IBAN: BE56 7340 1715 7588
BIC: KREDBEBB, BTWNr: 0879.672.214

Meer info over het gebruik van de kmo-portefeuille of tel. 1700 of mail naar kmo-portefeuille@vlaanderen.be

Voor verdere informatie kan je terecht bij FulFil (rudi@FulFil.be)

Voor alle gedetailleerde informatie zie : http://www.agentschapondernemen.be/

Hieronder vind je nog een praktisch schema dat je helpt bij de aanvraag:

 

Kwaliteitskamer 

Als onderdeel van de hervorming van de kmo-portefeuille wordt ook een kwaliteitskamer opgericht die waakt over de inhoudelijke kwaliteit van gesubsidieerde diensten binnen de kmo-portefeuille. De kwaliteitskamer is samengesteld uit experten op vlak van ondernemerschap die op de hoogte zijn van de kennisnoden van kleine en middelgrote ondernemingen.

Dit zijn de opdrachten van de kwaliteitskamer: 

 • het verlenen van advies aan VLAIO bij het toezicht op de naleving van dit besluit en de uitvoeringsbesluiten door de geregistreerde dienstverleners en de ondernemingen, zowel voorafgaand als na de indiening van een steunaanvraag, wat betreft de inhoud van de diensten;
 • het verlenen van advies aan VLAIO naar aanleiding van klachten over de inhoud van diensten aangeboden door de geregistreerde dienstverleners;
 • het verlenen van advies aan de minister en de Vlaamse Regering over de invulling van de thema’s en het subsidiabele karakter van een dienst;
 • het verlenen van advies aan de minister over het invullen van de lijst van diensten gericht op de beroepsspecifieke competenties met toepassing van de vermelde voorwaarden.

Voor de uitvoering van zijn taken hanteert de kwaliteitskamer als bijkomende voorwaarde dat geen diensten worden gesubsidieerd die strijdig zijn met de openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid of met algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten.

Hoe vraag ik mijn loopbaancheques aan?

FulFil is door VDAB als organisatie erkend als een loopbaancentrum. Dit wil zeggen dat wij bepaalde kwaliteitsnormen stellen en op regelmatige tijdstippen audits krijgen. Als je een loopbaancoaching volgt bij FulFil of bij een loopbaancoach die werkt onder onze vlag, dan kan je gebruik maken van loopbaancheques. Wij mogen de loopbaancheques officieel aanvaarden. Je kan met andere woorden met een gerust hart je traject opstarten bij een FulFil loopbaancoach. 

Meer info over loopbaancheques

Wat zijn FulFillers?

FulFillers zijn coaches en trainers die achter de visie van FulFil staan. Ze werken oplossings- en progressiegericht vanuit een talentversterkende aanpak. FulFillers gaan samen met jou de FulFil Journey aan op het vlak van Life en/of work om je leiden naar life-en workfulness. Op die manier kan ook jij je doelen waarmaken met een vervuld gevoel.